logo
logo
logo
NAVIGACE
Používanie koláčikov

Používanie koláčikov (súborov cookies)


1. Správca prostredníctvom svojho webového sídla používa koláčiky.


2. Informácie získané prostredníctvom koláčikov sú používané na účely správne optimalizácie fungovania webových stránok, a tiež na štatistické a reklamné účely.

3. V koláčikoch sa zapisujú údaje o aktivitách Používateľa webového sídla, rozpoznávajúc zariadenie, vďaka tomu sa webové stránky zobrazujú optimalizovaným spôsobom podľa individuálnych preferencií daného Používateľa.

4. Riešenia používané na webovom sídle sú bezpečné pre zariadenia Používateľov, ktorý používajú webové stránky Správcu. Do zariadení Používateľov sa nemôže dostať nebezpečný alebo škodlivý softvér.

5. Správca používa dva typy koláčikov (súborov cookies):

a. Relačné koláčiky: sú to súbory, ktoré sú uložené na zariadení Používateľa a sú v ňom uložené dovtedy, kým sa neskončí relácia daného prehliadača. Uložené informácie sa následne natrvalo odstraňujú z pamäte Zariadenia. Mechanizmus Relačných koláčikov neumožňuje získať zo zariadenia Používateľa akékoľvek osobné údaje, ani žiadne iné dôverné informácie.
b. Trvalé koláčiky: sú to súbory, ktoré sú uložené na zariadení Používateľa a sú v ňom uložené dovtedy, kým nebudú vymazané.

Po ukončení relácie daného prehliadača alebo po vypnutí daného Zariadenia sa z neho neodstránia. Mechanizmus Trvalých koláčikov neumožňuje získať zo zariadenia Používateľa akékoľvek osobné údaje, ani žiadne iné dôverné informácie.
 
§1 Spôsoby určenia podmienok uchovávania alebo získania prístupu ku koláčikom


1. Používateľ má možnosť vo svojom zariadení obmedziť alebo vypnúť podporu (používanie) koláčikov. V prípade, ak použije túto možnosť, používanie Služby bude možné, okrem funkcií, ktoré na svoje fungovanie zásadne musia používať koláčiky.

2. Používateľ môže samostatne a v každej chvíli zmeniť nastavenia týkajúce sa koláčikov, určujúc podmienky uchovávania koláčikov a získavania prístupu do zariadenia Používateľa prostredníctvom koláčikov. Nastavenia, o ktorých hovorí predchádzajúci bod, môže Používateľ zmeniť zmenením nastavení webového prehliadača alebo konfigurácie Služby. Tieto nastavenia môžu byť zmenené predovšetkým takým tak, že v nastaveniach webového prehliadača bude vypnutá automatická podpora koláčikov, alebo bude aktivovaná funkcia informovania o každom použití (uložení) koláčikov v zariadení. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch podpory koláčikov sú uvedené v príručke alebo v pomoci daného softvéru (webového prehliadača).

3. Používateľ môže koláčiky v každej chvíli odstrániť používajúc funkcie, ktoré sú dostupné vo webovom prehliadači, ktorý používa.

4. Obmedzenie používania koláčikov môže ovplyvniť niektoré funkcie dostupné na webových stránkach Správcu. 

§2 Údaje, ktoré získava a zhromažďuje Správca

1. Poskytovateľ získava, zhromažďuje, spracúva a používa osobné údaje, ktoré dobrovoľne poskytli Príjemcovia, iba a výhradne vtedy, keď vyjadrili súhlas s ich spracúvaním.

2. Všetky informácie poskytnuté Príjemcami spracúvame predovšetkým na účely správnej realizácie a poskytovania služieb, ktoré poskytujeme prostredníctvom Služby. Pri získaní osobných údajov budete zakaždým informovaný na akom základe a na aké účely vaše údaje zhromažďujeme.

3. Poskytovateľ získava, zhromažďuje a spracúva:

a. údaje, ktoré sú nevyhnutné na zaregistrovanie Používateľa a na vytvorenie Účtu – emailová adresa, heslo, meno a priezvisko, štát a tiež názov podniku, daňové identifikačné číslo a telefónne číslo.
 
§3 Spôsob používania osobných údajov.

1. Poskytovateľ môže informácie poskytnuté Používateľmi (Príjemcami) používať výhradne takými spôsobmi, ktoré sú stanovené v tomto dokumente, s ohľadom na obsah súhlasu vyjadrenom Používateľom. Zakaždým, keď informácie majú byť použité iným spôsobom, než je stanovený v tomto dokumente, budeme Používateľa informovať o spôsobe ako aj o účeloch ich použitia, a zakaždým budeme musieť získať súhlas Používateľa na také ich použitie.

2. Osobné údaje Používateľa sú používané predovšetkým na účely správnej prevádzky Služby a správneho poskytovania elektronických služieb, predovšetkým na nasledovné účely:

a. obsluha registračného procesu,
b. vytvorenie Účtu,
c. prihlásenie sa do Účtu,
d. poskytovanie služieb a zabezpečenie efektívneho fungovania Služby,
e. umožnenie kontaktu medzi zákazníkom (prijímateľom služby a správcom Služby.

3. Osobné údaje poskytnuté Používateľom môžu byť používané na účely posielania obchodných informácií pochádzajúcich priamo od Poskytovateľa, ako aj na účely posielania newslettera obsahujúceho informácie súvisiace so Službou, vrátane informácií týkajúcich sa noviniek, ktoré sa objavujú v Službe, ako aj iné informácie súvisiace s tematikou Služby. Používateľ môže počas Registrácie vyjadriť súhlas s takým konaním.

4. Osobné údaje Používateľa sú uchovávame dovtedy, kým používa Službu, tzn. kým má v Službe vlastný Účet. Po odstránení Účtu, budú tiež odstránené všetky údaje Používateľa.

5. Používame technológiu koláčikov (súborov cookies) na účely prispôsobenia Služby podľa potrieb Používateľa. Príjemca môže nevyjadriť súhlas na to, aby boli ním uvedené údaje uložené, a aby mohol bez ich opätovného zadávania používať Službu pri nasledujúcej návšteve Služby. Majitelia iných služieb (webových stránok) nebudú mať prístup k údajom, o ktorých hovorí tento bod. Ak Používateľ nesúhlasí s personalizáciou Služby, môže obsluhu koláčikov vypnúť v nastaveniach svojho webového prehliadača. Podrobnosti súvisiace s používaním koláčikov upravuje naša Politika koláčikov (súborov cookies), ktorá je dostupná tu.

6. Používame údaje zapísané v systémových logsúboroch vyplývajúce so všeobecných zásad pripojení uskutočňovaných v internete, napr. IP adresu Používateľa. Všetky údaje zapísané v systémových logsúboroch, vrátane prevádzkových údajov, opisujúce aktivitu Používateľa v Službe, Služba používa a využíva podľa platnej legislatívy, predovšetkým na technické a štatistické účely.

§4. Zabezpečenia

1. Vynakladáme maximálne úsilie na to, aby sme čo najlepšie zabezpečili osobné údaje Príjemcov, predovšetkým pred ich stratou, pred ich nevhodným použitím, pred prístupom neoprávnených subjektov, ako aj pred zverejnením údajov.

2. Zodpovedáme za dodržiavanie dôvernosti (tajnosti) vašich prístupových údajov k účtu – emailovej adresy a hesla.

3. Všetky prípadné podozrenia súvisiace s ohrozením, ktoré sa týka zverejnenia údajov alebo prístupu neoprávnených subjektov, bezodkladne nahláste píšuc na adresu:infosk@selena.com.

4. Napriek tomu, že používame pokročilé technické prostriedky, nemôžeme úplne zaručiť tajomstvo uložených údajov, ktoré sú posielané prostredníctvom internetu.
 
§5. Záverečné ustanovenia.

1. Ak nesúhlasíte s ustanoveniami, ktoré sú uvedené v tomto dokumente, prestaňte používať Službu a odstráňte svoj Účet.

2. Tento dokument platí od dňa [·].