logo
logo
logo
NAVIGACE
Politika ochrany

Politika ochrany súkromia a osobných údajov

Používajúc naše služby zverujete nám svoje osobné údaje. Ochrana informácií, ktoré sa týkajú Používateľov našej Služby, je pre nás mimoriadne dôležitá, preto robíme všetko preto, aby sa naši Používatelia cítili bezpečne. Táto politika ochrany osobných údajov a súkromia vysvetľuje zásady a rozsah spracúvania údajov našich Používateľov, práva, ktoré majú Používateľa, naše povinnosti, ako Správcu týchto osobných údajov.

1. Kto kontroluje vaše osobné údaje?

Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť„Selena S.A.“ so sídlom na adrese: ul. Wyścigowa 56 E, 53-012 Wrocław, Poľsko, zapísaná do obchodného registra vedenom oblastným súdom pre Wrocław – Fabryczna vo Vroclave, 6. hospodárske oddelenie Štátneho súdneho registra pod číslom KRS: 0000112580 (ďalej len: Správca (Prevádzkovateľ)).

2. Kde uchovávame vaše údaje?

Zhromaždené (získané) osobné údaje uchovávame na území Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len: EHS). Každá operácia týkajúca sa posielania osobných údajov je vykonávaná v súlade s platnou legislatívou. Ak sú údaje odovzdávané mimo územie EHS, Správca v dohodách používa štandardné klauzuly, ako aj zásady stanovené v Štíte súkromia, ako zabezpečujúce prostriedky v tých štátoch, v ktorých Komisia nepotvrdila príslušnú úroveň údajov.

3. Kto má prístup k vašim údajom?

Vaše údaje neodovzdávame, nepredávame ani ich nevymieňame na marketingové účely s vonkajšími subjektmi.

4. Na akých právnych základoch sú údaje spracúvané?

Osobné údaje sú spracúvané podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (ďalej len: GDPR).

V momente získania vašich osobných údajov vás zakaždým informujeme, na akom základe ich spracúvame, či ste povinný odovzdať svoje osobné údaje a aké sú možné následky prípadného nevyjadrenia súhlasu. Vaše osobnú údaje môžete spracúvať na základe súhlasu, ale aj na účely vykonania dohody alebo vzhľadom na náš oprávnený a opodstatnený záujem. V prípade získavania údajov na základe vášho súhlasu, vyjadrenie súhlasu na spracúvanie vašich osobných údajov je vždy úplne dobrovoľné, avšak nevyjadrenie súhlasu znemožňuje napr. zaregistrovanie sa v Službe.5. Aké osobné údaje získavame a zhromažďujeme?

Získavame a spracúvame nasledovné údaje (údaje, ktoré sú nevyhnutné na zaregistrovanie Používateľa a na vytvorenie Účtu) – emailová adresa, heslo, meno a priezvisko, štát a tiež názov podniku, daňové identifikačné číslo a telefónne číslo.

Zhromažďujeme, spracúvame a využívame osobné údaje, ktoré nám odovzdávate dobrovoľne – iba a výhradne vtedy, keď vyjadríte súhlas s takým konaním.

Informácie, ktoré odovzdávate, spracúvame predovšetkým na účely správnej realizácie a poskytovania služieb, ktoré poskytujeme prostredníctvom Služby. Pri získaní osobných údajov budete zakaždým informovaný, na akom základe a na aké účely vaše údaje zhromažďujeme.

6. Akým spôsobom používame vaše osobné údaje?

Odovzdané informácie získavame výhradne spôsobom, ktorý je stanovený v tomto dokumente, s ohľadom na obsah vami vyjadreného súhlasu. Zakaždým, keď informácie majú byť použité iným spôsobom, než je stanovený v tomto dokumente, budeme vás informovať o spôsobe ako aj účeloch ich použitia, a zakaždým budeme musieť získať vás súhlas na také ich použitie.

Osobné údaje Používateľa sú používané predovšetkým na účely správnej prevádzky Služby a správneho poskytovania elektronických služieb, predovšetkým na nasledovné účely:
- obsluha registračného procesu,
- vytvorenie Účtu,
- prihlásenie sa do Účtu,
- poskytovanie služieb a zabezpečenie efektívneho fungovania Služby,
- umožnenie kontaktu medzi zákazníkom (prijímateľom služby) a správcom Služby.

Vaše osobné údaje môžu byť používané na účely posielania obchodných informácií pochádzajúcich priamo od Poskytovateľa, ako aj na účely posielania newslettera obsahujúceho informácie súvisiace so Službou, vrátane informácií týkajúcich sa noviniek, ktoré sa objavujú v Službe, ako aj iné informácie súvisiace s tematikou Služby – iba a výhradne vtedy, keď pri Registrácii vyjadríte súhlas s takým použitím.

Používame technológiu koláčikov (súborov cookies) na účely prispôsobenia Služby podľa vašich potrieb. Môžete nevyjadriť súhlas, aby boli uvedené údaje uložené, a aby ste mohli bez opätovného zadávania používať Službu pri nasledujúcej návšteve Služby. Majitelia iných služieb (webových stránok) nebudú mať prístup k údajom, o ktorých hovorí tento bod. Ak nesúhlasíte s personalizáciou Služby, môžete obsluhu koláčikov vypnúť v nastaveniach vášho webového prehliadača. Podrobnosti súvisiace s používaním koláčikov upravuje naša Politika koláčikov (súborov cookies), ktorá je dostupná tu.

Používame údaje zapísané v systémových logsúboroch vyplývajúce so všeobecných zásad pripojení uskutočňovaných v internete, napr. IP adresu. Všetky údaje zapísané v systémových logsúboroch, z toho prevádzkové údaje, opisujúce vašu aktivitu v Služby, používa Služba podľa platnej legislatívy, predovšetkým na technické a štatistické účely.

7. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame dovtedy, kým používate Službu, tzn. kým máte v Službe vlastný Účet. Keď bude váš Účet odstránený, vaše osobné údaje budú tiež odstránené.

8. Aké máte práva?

V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov máte nasledovné práva:

V každej chvíli môžete zrušiť váš súhlas – bez uvedenia príčiny.

Požiadavka sa môže týkať vami poukázaného účelu spracúvania, napr. zrušenie súhlasu na posielanie obchodných informácií, ale tiež sa môže týkať všetkých účelov spracúvania. V prípade zrušenia súhlasu na spracovanie na všetky účely, váš Účet bude odstránený, a vaše údaje nebudeme ďalej spracúvať. Zrušenie súhlasu neovplyvní doterajšie konanie (spracúvanie).

Právo na prístup k údajom

V každej chvíli máte právo požiadať o informácie o tom, aké vaše osobné údaje uchovávame. Keď to chcete urobiť, kontaktujte nás píšuc na emailovú adresu: infosk@selena.com – tieto informácie vám pošleme na vašu emailovú adresu.

Právo na prenesenie

Keď spracúvame vaše osobné údaje automatizovaným spôsobom, na základe vášho súhlasu alebo uzatvorenej dohody, máte právo získať kópiu svojich údajov v štruktúrovanej forme, v bežne používanom a čitateľnom formáte. Táto kópia môže byť poslaná vám alebo inému správcovi. Pripomíname, že toto právo sa týka výhradne osobných údajov, ktoré nám boli poskytnuté.

Právo na opravu údajov

Vždy môžete požiadať o opravu svojich osobných údajov, ak sú nesprávne, a tiež požiadať o doplnenie nekompletných údajov. Keď chcete využiť toto právo, môžete upraviť svoje osobné údaje na webovej stránke vášho účtu, alebo môžete nás kontaktovať píšuc na emailovú adresu infosk@selena.com – pošleme vám potvrdenie o vykonaných zmenách na vašu emailovú adresu.


Právo na odstránenie údajov

Máte právo v každej chvíli odstrániť vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, a ak to nebude možné – budeme vás o tom informovať.

Právo na obmedzenie:

Máte právo požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov, ak budú splnené nasledovné podmienky:
- ak nahlásite, že vaše osobné údaje sú neprávne, v tom prípade musíme obmedziť spracúvanie údajov dovtedy, kým nebude overená správnosť týchto údajov,
- ak sú údaje spracúvané nelegálne, môžete nesúhlasiť s odstránením osobných údajov a namiesto toho požiadať o obmedzenie ich používania,
- keď už nepotrebujeme vaše osobné údaje, ale sú potrebné na vymáhanie alebo obhajobu prípadných požiadaviek a nárokov.

9. Ako môžete využiť svoje práva?

K ochrane údajov pristupujeme seriózne, preto sme vytvorili špeciálnu emailovú adresu, na ktorú môžete posielať všetky otázky súvisiace s vašimi osobnými údajmi. Kontaktujte nás píšuc na adresu: infosk@selena.com.

10. Inšpektor ochrany osobných údajov:

Aby sme zaručili, že vaše údaje budú vždy spracúvané transparentne a legálne, vyznačili sme Inšpektora ochrany osobných údajov (IOOÚ). Keď chcete kontaktovať IOOÚ, píšte na adresu: infosk@selena.com, v predmete správy uveďte „IOD”.

11. Čo môžete urobiť, keď vaše údaje spracúvame nesprávnym spôsobom?

Ak si myslíte, že osobné údaje spracúvame nesprávnym spôsobom – kontaktujte nás píšuc na adresu [·]. Môžete tiež podať sťažnosť príslušnému Úradu na ochranu osobných údajov.

12. Zabezpečenia.

Vynakladáme maximálne úsilie na čo najlepšie zabezpečenie vašich osobných údajov, predovšetkým pred ich stratou, nevhodným použitím, prístupom neoprávnených subjektov, ako aj pred zverejnením údajov.

Zodpovedáme za dodržiavanie dôvernosti (tajnosti) vašich prístupových údajov k účtu – emailovej adresy a hesla.

Všetky prípadné podozrenia súvisiace s ohrozením, ktoré sa týka zverejnenia údajov alebo prístupu neoprávnených subjektov, bezodkladne nahláste píšuc na adresu: infosk@selena.com.

Napriek tomu, že používame pokročilé technické prostriedky, nemôžeme úplne zaručiť tajomstvo uložených údajov, ktoré sú posielané prostredníctvom internetu.

13. Aktualizácia našich zásad ochrany osobných údajov a súkromia.

Nemôžeme vylúčiť, že v budúcnosti budeme musieť našu Politiku ochrany osobných údajov a súkromia upraviť (aktualizovať). Najnovšia verzia bude vždy dostupná na našom webovom sídle. Dodatočne, budeme vás informovať o každej zmene obsahu dokumentu, napr. o zmenách týkajúcich sa účelov, na aké používame vaše osobné údaje, spôsobu kontaktu s nami alebo vašich práv.

14. Záverečné ustanovenia.

Ak nesúhlasíte s ustanoveniami, ktoré sú uvedené v tomto dokumente, prestaňte používať Službu a odstráňte svoj Účet.

Tento dokument platí od dňa [·].